لا يتوفر نص بديل تلقائي.
‏‎Sittie Smile Sampulna‎‏ مع ‏‎Bhai Kalano‎‏ و‏‏25‏ آخرين‏.

🌠ALAMIN ANG KAHULOGAN NG BAWAT DIREKSYON NG KA’BAH AT ANO ANG HALAGA NITO 🌠

1. Hajar al aswad o black stone…

2. Pintuan ng kabbah na gawa sa 300 kilong ginto...
Na may sukat na 7 talampakan (2.13m)

3. Mizab i rahmat = tuluan ng ulan Dahil noong 1627 ay nag collapse ang bahagi ng kabbah dahil sa bigat ng ulan…

4. Alulod o gutter…

5. Hatim…
Kung saan ay may hadith na tumutukoy sa pagsasalah rito…

6. Al multazam = ito yung wall naman na ninanais hawakan ng mga naghahajj o umrah upang dito ay makapag du’a…

7. Maqam Ibrahim o yapak ni Ibrahim as nang ilagay niya sa balikat niya ang Isma’il as para ayusin ang kabbah…

8. Corner ng black stone…
East part…

9. Corner ng Yemen
Southwest…

10. Corner ng Syria…
North west…

11. Corner ng Iraq
North east…
Dito sa corner na ito ay may pinto papuntang bubong…
Ang tawag diyan ay bab’ut tawbah o door of repentance…

12. Kiswah o tela na yari sa ginto…

Kalakip niyan ang shahada na embroidered…

13. Marble stripe kung saan ang simula at tapos ng tawaf…

ANG KA’BAH AT HAJAR ASWAD BA AY REBULTO NA SINASAMBA NG MGA MUSLIM?

Isa sa kadalasang tanong ng hindi muslim ay ang paghalik sa hajar aswad at pagharap sa ka’bah kapag ang mga muslim at nagsasagawa ng salah, ito daw ay rebulto na sinasamba ng mga muslim.

Ang sagot ay ang mga sumusunod:

🌠UNA: Ang pagharap sa ka’bah sa tuwing magsasagawa ng salah ay pagsunod lamang sa utos ng Allah, at dito ay nagkakaisa ang lahat ng muslim sa buong mundo, at ito ay hindi pagsamba sa ka’bah.

🌠PANGALAWA: noong buksan ni propeta Muhammad ang Makkah kasama ng mga sahaba, ang pinaka una niyang ipina-utos ay ang paggiba at pagtanggal ng lahat ng mga rebulto na nakalagay sa ka’bah na sinasamba ng mga tao.

🌠PANGATLO: ang mga muslim dati ay matagal ng humaharap sa Quds (masjid Aqsa-palestine) hanggang sa inutos ng allah na humarap sa ka’bah (makkah), nasaan ang pagsamba sa ka’bah noong sa Quds pa sila humaharap?

🌠PANG-APAT: sa panahon ni propeta Muhammad kapag ang mga sahaba ay nagtatawag ng Adhan ay uma-akyat sa taas ng ka’bah at dito nag tatawag ng Adhan, kung sinasamba ang ka’bah papayagan ba ni propeta Muhammad at ng mga muslim na ito ay apakan?

PANGLIMA: nabanggit ni propeta Muhammad na darating ang panahon na ang matitira nalang sa ka’bah ay bato, ngunit walang nagsabi na sa panahong yun ay hindi na tatanggapin ang salah dahil wala na ang ka’bah.

🌠PANG-ANIM: walang nabanggit sa quran at sa hadith kundi sumamba lamang sa allah at huwag siyang ipagtambal sa ibang mga diyos diyusan, at ang pagtatambal o pagsamba maliban sa allah ay pinaka malaking kasalanan sa islam.

Sabi ng Allah: ( Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang (kasalanang) pagtatambal ng iba (sa pagsamba) sa Kanya. Nguni’t Kanyang pinatatawad ang ibang kasalanan bukod dito sa sinumang Kanyang nais”) [Surah an-Nisaa’ 4:48

🌠PANG-PITO: Patungkol naman sa paghalik ng HAJAR ASWAD (itim na bato), ito ay hindi obligado o kondisyon sa pagsasagaw ng umrah o hajj, kahit ang muslim ay mayroong kakayahang mahalikan ito at hindi niya ginawa ay wala siyang kasalanan at tanggap ang kanyang umrah at hajj.

Ngunit ito lamang at bilang pagsunod sa ginawa ni propeta Muhammad, tulad ng sinabi ni omar (radiallahu anhu):
“kung hindi ku lamang nakita si propeta Muhammad na ikaw ay kanyang hinalikan, ay hindi kita hahalikan, dahil alam kung wala kang maidudulot na kabutihan o kasamaan.”

– Kung nabasa at nagustuhan mu pakisulat lamang ang
“MASHA ALLAH TAALLAH”.