ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతంపై కొన్ని ప్రశ్నోత్తరాలు – తెలుగు ప్రజలు

ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతాల గురించి అర్థం చేయుకోవటానికి ఉపయోగపడే కొన్ని ప్రశ్నోత్తరాలు.

المصدر: ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతంపై కొన్ని ప్రశ్నోత్తరాలు – తెలుగు ప్రజలు

การตอบแทนสำหรับผู้หญิงในสรวงสวรรค์ – ไทย – อัดนาน นาแซ

สวรรค์นั้นเป็นที่พำนักแห่งความสุขอันถาวร ผู้ใดที่เข้าสวรรค์ นั่นแสดงถึงการที่คนผู้นั้นมีสิทธิอันสมควรที่จะได้รับการตอบแทนอันเหมาะสมกับตำแหน่งของเขาและการงานความดีที่เขาได้ปฏิบัติบนโลกดุนยา ซึ่งการตอบแทนนี้จะถูกเตรียมไว้สำหรับทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเท่าเทียมกัน เพราะตามหลักการศาสนานั้นทั้งชายหญิงจะไม่มีความแตกต่างกันในผลบุญหรือการตอบแทนในการกระทำความดี อย่างไรก็ตามอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องความเหลื่อมล้ำของผลตอบแทนในสวรรค์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง บทความชิ้นนี้จะช่วยคลายข้อสงสัยนั้นให้คุณ

المصدر: การตอบแทนสำหรับผู้หญิงในสรวงสวรรค์ – ไทย – อัดนาน นาแซ