Pagpapanibago: Hindi papasok sa Paraiso ang sinumang sa puso niya ay may kasimbigat ng butil ng alikabok na pagmamalaki. – Ensiklopedya ng Isinaling mga Ḥadīth ng Propeta

المصدر: Pagpapanibago: Hindi papasok sa Paraiso ang sinumang sa puso niya ay may kasimbigat ng butil ng alikabok na pagmamalaki. – Ensiklopedya ng Isinaling mga Ḥadīth ng Propeta