Ang artikulo ay naglalaman ng Kapanganiban ng Shirk at ito ay kabilang sa Pinakamalaking mga Kasalanan at hindi pinapatawad ang may gawa nito sa kabilang buhay

المصدر: Ang Pagtatambal sa Allah at ang mga Uri nito – Tagalog