Ang artikulo ay naglalaman na ang Kadalisayan ay isa sa mga Pundasyon ng lahat ng Pagsamba at hindi tatanggapin ang mga Pagsamba maliban sa pamamagitan nito

المصدر: Al-Iklas (Ang Kadalisayan) – Tagalog