علامه برقعی(رحمه الله) در کتاب بت شکن، جعلی بودن بسیاری از احادیث جلد1 اصول کافی را طبق علم الرجال خودتان نشان داده است. …

المصدر: به قضایا بنگریم و گزینشی عمل نکنیم | Islamway