Ang artikulo ay naglalaman ng katotohanan ng ganap na pagtugon sa Allah at sa Sugo, maging sa salita at gawa, sa isipan at pag-uugali, at hindi sa kusang mga kuru-kuro lamang na walang aplikasyon para dito sa aktuwal

المصدر: Ang Pagtugon sa Allah at sa Kanyang Sugo – Tagalog – Mohammed Ebnasheba Al-Shehri