ఇంగ్లీషు వ్యాఖ్యానంతో దివ్యఖుర్ఆన్ పఠనం (093) సూరహ్ అద్ దుహా – ఉదయపు వెలుగు – ఇంగ్లీష్: దివ్యఖుర్ఆన్ ఇంగ్లీషు వ్యాఖ్యానంతో (093) సూరహ్ అద్ దుహా (ఉదయపు వెలుగు) : ఈనాటి సుప్రసిద్ధ ఖుర్ఆన్ పఠనాకర్తల స్వరంలో ఇంగ్లీషు వ్యాఖ్యానంతో పాటు దివ్యఖుర్ఆన్ వీడియోలు వినటానకి, చదవటానికి మరియు చూడటానికి ఇస్లాం హౌస్ మిమ్ములను ఆహ్వానిస్తున్నది. అరబీలో వినండి మరియు దాని ప్రత్యక్ష ఇంగ్లీషు అనువాదం చదవండి.