30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

المصدر: Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (13) Ang kabutihan ng pagsasagawa ng Umrah sa Ramadhan at mga alituntunin nito – Tagalog – Saddam Said