ஆக்கம் JM. ஹிஸ்புல்லாஹ் அன்வாரி மேற்பார்வை  M. அஹ்மத் அப்பாஸி MA    பொருளாதார உடண்படிக்கைகளில் பெண்களுக்கான உரிமைகள். பெண்க…

المصدر: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பெண்களுக்கான பொருளாதார உரிமைகள் (பார்வை 04) || MJM. Hizbullah Anwari, (B.Com Reading) | SL STUDENTS FORUM – IMAM UNIVERSITY