Pagpapaliwanag sa sinabi ng Propeta: (Ang kasunduan sa pagitan namin at sa kanila ay ang Salah, kaya’t ang sinumang tinalikuran ang Salah, siya ay tumalikod sa Pananampalataya), kasunod ang pagpapaliwanag na ang nagsasalah ay Muslim at ang hindi nagsasalah ay hindi muslim.

المصدر: Ang Pagtalikod sa Salah ay Kawalan ng Pananampalataya – Tagalog – Muhammad Taha Ali