Ang Pagpapaliwanag sa kahulugan ng Laa ilaaha illallaah at ang dalawang saligan nito na hindi matatanggap ang anumang gawain maliban na nakabatay dito

المصدر: Ang Kahulugan ng Laa ilaaha illallaah – Tagalog – Muhammad Taha Ali