المصدر: Hoće li postiti dan polovine mjeseca šabana iako je hadis po tom pitanju slab? – Bosanski – Muhammed Salih el-Munedždžid

Advertisements