Ông Imran bin Husain [cầu xin ALLah hài lòng về Ông] thuật lại: Trước đây tôi bị bệnh trĩ và tôi đã hỏi Nabi ﷺ cách để tôi dâng lễ Salah, Người ﷺ nói:

HÃY ĐỨNG DÂNG LỄ NGUYỆN SALAH, NẾU NHƯ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐỨNG THÌ HÃY NGỒI, NẾU KHÔNG THỂ NGỒI THÌ HÃY NẰM (SALAH).
[Hadith Al-Bukhari, số:1050]

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص‏‏‏
Advertisements