NAIS MO BA NG PALASYO SA PARAISO?

Sinabi ng Sugo ng Allah [sumakanya ang kapayapaan]: ” Sinuman ang magbasa ng (Qul Huwallahu ahad) “Surah Al-Ikhlas” hanggang sa matapos ito ng sampung ulit; patatayuan siya ng Allah ng Palasyo sa Paraiso”.

Sinabi ni Umar [sumakanya ang habag ng Allah]:” kung ganun, magparami kami ng mga palasyo O Sugo ng Allah? sabi ng Propeta: (( Ang Allah ang Pinakamasagana at pinakadalisay)).

Al-Silsilah As-Sahihah [1/589]